VD – Jan Johansson

 +46 70 899 91 54

jan@bef.nu

VD – Jan Johansson

 +46 70 899 91 54

jan@bef.nu

Välkommen till BEF:s sida för Beställare och privatpersoner som skall köpa sprängning Informationen är både gemensam och uppdelad i en del för professionella Byggherrar/beställare och en för privatpersoner.

På sidan finns också information som ”frågor och svar” som kan läsas av båda kategorierna.

använda våra checklistor

För att underlätta för Byggherrar/beställare och privatpersoner har vi tagit fram material till stöd och hjälp.

För professionella Byggherrar/beställare har vi ”tillverkat” tre Checklistor .

På sidan hittar du också information i form av ”frågor och svar” som ofta ställs till oss på BEF. Här hittar du svar på det mesta. Om du vill ha svar på något som inte finns på sidan ring oss.

Jan               070-899 91 54

Anette        070-693 68 98

Den här sidan har kommit till för att vi på BEF vill ge dig information och några råd om vad du ska tänka på vid upphandling av sprängning.

Som Byggherre/beställare har du stort ansvar och skyldigheter för projektet allt är reglerat i våra lagar och föreskrifter. Kortfattat är det Du skall tillsammans med BAS-P och BAS-U ansvarar för ”det mesta” under ett byggprojekt.

Även om arbetsmiljöansvaret delegeras och ”avtalas bort” behöver du som Byggherre/beställare kontrollera och följa upp att arbetet bedrivs enligt kontrakt och rådande regler och föreskrifter.

Att bygga är ofta en stor investering. Projektering och planering skall upphandlas och styras. När entreprenader skall köpas, tillstånd och bygglov mm skall ordnas kan situationen ofta kännas stressig och komplex. För att underlätta finner du på den här sidan en hel del ”matnyttigt” när du skall köpa sprängning.

Checklista för byggherrar/beställare:

Om du som Privatperson skall köpa sprängning behöver du vägledning och råd. Därför har vi BEF sammanställt ett ”paket” med material allt för att underlätta ditt köp. Eftersom du är privatperson regleras det mesta av Konsumenttjänstelagen den hittar du i vårt paket. Övriga dokument i paketet är antingen information eller affärsdokument som du kan använda när du köper sprängning.

Arbetsmiljöansvaret när du som privatperson är så kallad ”Byggherre” skiljer sig mot när parterna är företag. Vad du skall göra framgår av materialet för privatpersoner.

Om du vill ha mera detaljkunskap hittar du på den här sidan information om en rad begrepp inom sprängning. Läs igenom så kan du lättare kommunicera med sprängaren.

Viktiga dokument för privatpersoner:

Frågor och svar om Sprängning

Innan arbetet kan påbörjas måste nödvändiga tillstånd mm vara ”på plats”. Inom detaljplanelagt område söks tillstånd hos polisen. För den fortsatta planeringen undersöks bergets geologi och strukturundersökningen är viktig för det fortsatta planerandet. Området som skall sprängas täcks av jord och lösa stenar mm tas bort och man gör upp en plan över hur sprängarbetet ska utföras. Sprängplan innehållandes bland annat borr- och laddplan. En riskanalys ska också alltid göras som en del i planeringen.

Här kan också en bedömning om behovet av vibrationsmätning och eventuell besiktning av närliggande fastigheter mm göras. Detta kan också framgå av handlingar för projektet

Inför sprängning är det viktigt att man följer sprängarbasens anvisningar. Och att man har respekt för avstängningar och poster. Inga personer får befinna sig inom farligt område .Befinner du dig i närheten av sprängningen kan du komma att uppleva kraftigt buller och eventuellt en luftstötvåg.

Efter sprängning inspekteras salvan av sprängarbasen som sedan ger klartecken när det är säkert att återvända till riskområdet. Kvarstående risker kan vara lösa stenar på bergväggen och dolor. Berget kan också behöva skrotas innan det är riskfritt. Innan sprängning ges det korta signaler cirka tre minuter och efter sprängning en lång signal i cirka 30 sekunder.

Stenspräckning är en metod där man med en krutpatron spräcker stenen. Fördelen är låga vibrationsnivåer. Samma effekt kan uppnås genom traditionell så kallad försiktig sprängning.

Stenspräckare omfattas av exakt samma regler som vanlig sprängning. Det innebär att tillstånd måste sökas hos polisen om arbetet utförs inom detaljplanelagt område. Övrig lagstiftning gäller också men med vissa lättnader. Det krävs utbildning för användning av denna typ av utrustning. Innehavare av vanligt sprängkort behöver därför komplettera med den kompetensen.

Snigeldynamit är en expanderade cement. När cementen sväller i borrhålen så spräcks stenen långsamt ljud- och vibrationsfritt. Lämpligt vid mindre jobb.

Wiresågning ett bra alternativ vid krav på låga vibrationsnivåer. Metoden ger också en helt slät yta. Wiresågning är en mångsidig metod, som bland annat används vid tunnelbyggnad, rivning av betongkonstruktioner och i stenbrott.

Ett antal hål, som utgör gränser för den volym som ska sågas bort, borras. Därefter träs en diamantbeklädd stålwire genom borrhålen. Wiren kopplas ihop till en slinga som dras runt av en maskin och på så sätt sågas bestämda stycken ut.

Vid all sprängning uppstår vibrationer det är därför viktigt att en plan för mätning av vibrationer görs om känsliga objekt finns inom bedömd riskzon. Det är också viktigt att det bestäms för vilka objekt som skall besiktas innan sprängning. Mätning av vibrationer görs genom att man placerar vibrationsmätare på valda riskobjekt.

Vid sprängning uppstår både markvibrationer och luftstötsvågor. I handlingar för sprängentreprenader förekommer gränsvärden för vibrationer. Riskobjekten kan ha varierande gränsvärden. Dessa gränsvärden ger sprängentreprenören underlag för laddning, hålavstånd mm. För de byggnader där det finns risk för skador görs en besiktning både före och efter sprängning. Detta skapar trygghet för fastighetsägare och sprängentreprenörer.

Har inte en besiktning av byggnaden gjorts eller mätning av vibrationerna så är det svårt att bevisa orsaker till skador. Det är alltså väl värt att utföra besiktning och mätning av riskobjekten.

En borrplan är en plan för hur hålen skall borras. Den visar antalet hål, hålens placering, hålens djup-, dimension och lutning. Det är helt enkelt en ritning på hur borrningen ska gå till.

En laddplan upprättas för att kunna styra utfallet på salvan. Den beskriver också typ av sprängämne, dimensioner, laddningskoncentrationer, laddningsmängd per hål och största samverkande laddning.

En tändplan visar vilken tändartyp som används (Nonel eller VA-kapsel) och den redovisar också tändföljden, dvs. i vilken ordning de laddade hålen skjuts. Med hjälp av olika tändföljder kan man styra salvans resultat.

En täckningsplan görs för att hantera oavsiktlig stenkastning, sprut och stänk från sprängning. Normalt täcks salvan, om inte vidtas andra skyddsåtgärder.

Man skiljer på två typer av täckning, tyngdtäckning och splitterskyddande täckning.

Tyngdtäckningen (Sprängmattor) förhindrar kast av större stenar och även i viss mån så att den sprängda salvan inte flyttas alltför mycket framåt. Mattorna tillverkas vanligen av slitbanor från bildäck som fogats samman med stålwire till mattor av olika storlek.

Den splitterskyddande täckningen är främst avsedd att fånga mindre ste­nar som kan passera tyngdtäckningen. Den består vanligen av gas-genomsläppligt material, t.ex. vävd nylonduk, filt eller ståltrådsnät. Den placeras normalt ovanpå tyngdtäckningen.

En bevakningsplan uppsättas för att säkra farligt område vid sprängning.

Det vanligaste sättet att kontrollera farligt område är att ha bevakare som säkrar området.

Bevakare (försedd med röd flagga) har till uppgift att:

 • Evakuera personal och maskiner/utrustning mm från riskområdet
 • Hindra att personer kan komma i på området
 • Hindra att salvan tänds om någon tagit sig in efter varningssignal
 • Upprepa av sprängarbasen avgivna varningsrop.

Är det svårt att helt utrymma ett farligt område kan särskilda skyddsanord­ningar vara en lösning, t.ex. speciella skyddskojor.

Är farligt område tillfredsställande avspärrat med stängsel och markerat med varningsskyltar, eller om området är avskilt, kan bevakningen begränsas till enbart tillträdesvägarna.

En sprängplan är en plan över hur hela sprängarbetet ska utföras och ska upprättas för varje sprängobjekt.

Entreprenören ska upprätta sprängplan före sprängningsarbetet. Sprängplanen bör minst innehålla uppgifter om:

 • håldimension
 • hålsättning
 • borrplan
 • håldjup
 • sprängämnessorter (med dimensioner)
 • laddningskoncentrationer (kg/m)
 • laddningsmängd per hål
 • max samverkande laddning
 • sprängkapseltyp
 • tändplan
 • täckningsplan
 • bevakningsplan
 • farligt område


Sprängplanen kan behöva justeras när man vet mer om schaktnings-resultat, avtäckning och bergets beskaffenhet, kan också innebära samråd med beställaren. Alla ändringar ska godkännas av ansvarig spräng-arbetsledare. Sprängplanen är också en viktig del av den arbetsmiljöplan som upprättas vid byggnads- och anläggningsarbete.

Få Byggherrar och konsulter har ett genuint kunnande om sprängning. Sprängentreprenörer har den kompetensen.

 

För att i hantera denna skillnad har vi för er räkning ”tillverkat” Checklistor både för upphandling och för kontroller av sprängning. Dessa kan vara till hjälp när ni skall köpa sprängentreprenader. Sprängningen är oftast en relativ liten del av ett byggprojekt anlita därför en bra sprängare en Auktoriserad Bergsprängare ”då vet ni vad ni får”. Lågt pris är intressant men det är trotts allt utförandet, säkerheten och slutkostnaden som är viktigast. Val av sprängare påverkar både säkerhet och trygghet låt därför inte enbart lägsta priset styra. Som Byggherre/beställare skall du råda över projektet gör då ett val som ger dig både trygghet och hög säkerhet

Anette Broman- BEF

En sprängjournal är en ”dagbok” för varje sprängsalva.

Enligt AMA står följande om sprängjournal:

Underlag för sprängjournal ska vara nedtecknad innan salva avlossas. Sprängjournal ska innehålla:

·      salvnummer med tidpunkt för sprängning

·      antal hål och hålrader i salvan

·      största och minsta håldjup

·      håldimensioner

·      total samverkande laddningsmängd

·      salvans läge i sprängområdet

·      kortaste avstånd mellan salva och mätpunkt

·      mätvärden från vibrationsmätning (eller i separat protokoll)

·      avvikelser från borr-och laddplan”

En sprängjournal kan komma att utgöra viktigt bevismaterial och skall därför sparas i tio år. Från polisen finns det också krav på att sprängjournal förs och då inom detaljplanelagt område.

Innan berg- och sprängarbete inleds ska det göras en skriftlig riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Med riskbedömning avses en bedömning av risken för olycksfall eller ohälsa i en risksituation i syfte att avgöra om åtgärder behövs för att reducera risker. I det enklare fallet omfattar den en identifiering av riskkällor och en uppskattning av risker.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer krav på att innan arbete påbörjas ska en riskanalys göras. Med riskanalys menas en bedömning av vilka risker för olycksfall eller ohälsa som finns i syfte att avgöra om åtgärder behövs för att hantera riskerna. I det enklaste fallet omfattar den en identifiering av möjliga risker och en uppskattning av allvarligheten och behov av åtgärder. Dokument för riskanalys finns i dokumentportalen.

Odetonerat sprängmedel kallas för dola, dvs. sprängmedel som av olika orsaker inte har detonerat och kan finnas kvar i borrhålet eller i det lossprängda berget. Anledningen till dolor kan vara många. Exempelvis kan sprängämnet skadats av fukt, sprängkapseln kan ha skiljts från sprängämnet under laddarbetet osv. Upptäcks en dola är det viktigt att man är försiktig och kontaktar ansvarig personal Sprängarbas eller Sprängarbetsledare.

Odetonerat sprängmedel kallas för dola, dvs. sprängmedel som av olika orsaker inte har detonerat och kan finnas kvar i borrhålet eller i det lossprängda berget. Anledningen till dolor kan vara många. Exempelvis kan sprängämnet skadats av fukt, sprängkapseln kan ha skiljts från sprängämnet under laddarbetet osv. Upptäcks en dola är det viktigt att man är försiktig och kontaktar ansvarig personal Sprängarbas eller Sprängarbetsledare.

Om man frågar bergsprängnings- och spräckningsföretag om kraven på besiktning inom tätbebyggt område kan man få olika besked om kraven. När man googlar kan man få hänvisningar som “det finns krav på besiktning”, “vår metod kräver inte besiktning” eller “det finns en rekommendation”, vilket kan vara förvirrande och det är inte helt lätt att reda ut vad det är som gäller.

Svaret är däremot väldigt enkelt. Det finns inget lagkrav på besiktigning.

Däremot så finns rekommendationer från såväl konsulter, jurister och entreprenörer att man bör göra en besiktning före sprängning, av den enkla anledningen att bevisläget blir så ofantligt mycket bättre vid en tvist

Det kan finnas tillfällen då man vill undvika att spränga för djupt. Till exempel att man vill slippa bygga upp med massor eller att det blir mycket sprängsten att köra bort.

Det går att alltså att spränga grundare än 1,0 meter. Allt har att göra med vilken håldiameter man använder samt hur tätt man borrar. Det är trots allt mest ekonomiskt att man spränger cirka 1,0 m med de vanligaste borr-vagnarna

Salvan borras och laddas samt täcks om kast och stensprut utgör en risk för skador. Innan salvan kan skjutas töms riskområdet för att undvika skador. Plan för detta upprättas. Därefter kan salvan skjutas.

Oavsett om du är proffsbeställare eller privatkund har du som byggherre ett stort ansvar. Därför vill vi på BEF ge dig lite råd vad du ska tänka på vid upphandling av sprängtjänst.

Att bygga nytt är ofta en stor investering i en människas liv. Med olika entreprenörer som skall köpas upp, tillstånd och bygglov som skall ordnas så kan situationen ofta kännas överväldigande och komplex. Sprängentreprenören hamnar ofta långt ned i entreprenörsledet, ändå är det där allting börjar.

Det är viktigt att det blir rätt från början och att upphandlingen sköts professionellt

Vid köp av sprängning

Ställ krav i förfrågningsunderlaget att det ska vara en Auktoriserad Bergsprängare eller någon med lika dokumenterad kompetens.

Kontrollera att sprängfirman har alla relevanta tillstånd till sprängning som exempelvis sprängkort, ADR-kort, förvaringstillstånd mm.

Ta referenser på företagen, särskilt beträffande kvalité och säkerhet.

En ordentlig avtäckning otroligt viktig både för resultat och säkerhet.

Ta referenser på företagen, särskilt beträffande kvalité och säkerhet.

 
 

En ordentlig avtäckning otroligt viktig både för resultat och säkerhet.

 
 

Fastigheter i omgivningen besiktas. Annars kan du bli ansvarig för skador som du inte är skyldig till, exempelvis sprickor som kanske fanns i huset sedan tidigare.

Att tänka på när du som PrivatKUND köper sprängning

Här nedan är vår syn på de tre vanligaste entreprenadformerna sett ur en privatpersons perspektiv. Du som privatperson kallas här nedan ”Byggherre” eller Du.

Delad entreprenad:

I en delad entreprenad handlar Du som byggherre direkt alla entreprenörer som behövs för projektet.

Denna entreprenadform kräver stor kompetens från din sida gällande bla. samordningsansvar, ledning av verksamheten på arbetsplatsen och upprättande av arbetsmiljöplan. Denna entreprenadform lämpar sig därför bäst för privatpersoner som har stor kunskap om branschen.

Vid delad entreprenad frångås exempelvis 3 kap 7 c § i Arbetsmiljölagen, vilket innebär att du som byggherre har ett större ansvar. Du som byggherre blir således ansvarig för att upprätta en arbetsmiljöplan. Välj inte denna entreprenadform om du inte har kompetens att leda den.

Generalentreprenad:

Vid generalentreprenad är det du som byggherre som ansvarar för projektering och ”hur du vill ha det”. Projekteringen inkluderar bland annat framtagning av ritningar och andra nödvändiga bygghandlingar.

Generalentreprenad Innebär att Du bara har avtal med en enda entreprenör, som i sin tur träffar avtal med underentreprenörer. Detta innebär att du som byggherre svarar för projekteringen, medan entreprenören svarar för genomförandet av projektet.

Det finns också Samordnad generalentreprenad det är i praktiken en ”Delad entreprenad” som efter att Du handlat upp entreprenörerna ”överlåter” projektet till en av entreprenörerna. Denna entreprenadform kräver en del av dig som byggherre eftersom den innehåller en del fallgropar bland annat genom ett komplicerat nätverk av avtal. Samtidigt innebär det att du befrias från vissa samordningsproblem. Ansvaret för upprättandet av arbetsmiljöplan hamnar i det här fallet på Generalentreprenören.

Totalentreprenad:

Innebär att byggherren träffar avtal med en enda entreprenör som både projekterar och utför arbetet. Totalentreprenad är en så kallad funktionsentreprenad vilket innebär att du som byggherre ställer kraven och sedan är det upp till entreprenören komma med lösningar. Är nog den entreprenadform som är vanligast för privatpersoner.

Här är det totalentreprenören som är ansvarig för att göra arbetsmiljöplanen. Du har dock fortfarande möjlighet att ställa krav i avtalet med entreprenören tex. på val av underentreprenörer, som att välja en Auktoriserad Bergsprängare.

Om du låter någon, till exempel ett byggföretag, utföra hela bygget åt dig som ett samlat uppdrag (s.k. total- eller generalentreprenad) så övertar denne automatiskt ditt arbetsmiljöansvar om ni inte avtalar om annat. Detta gäller vid konsumententreprenader, det vill säga när villaägaren själv beställer arbetet.

När du själv köper sprängning är det Du som är byggherre.

Om du själv köper två eller flera entreprenörer för ditt projekt (s.k. delad entreprenad) frångås exempelvis 3 kap 7 c § i Arbetsmiljölagen, vilket innebär att du som byggherre har ett större ansvar. I vårt ”paket privatkund” på hemsidan hittar du ett dokument för överlåtelse av arbetsmiljöansvaret Mall-avtal-om överlåtelse-av byggarbets-miljöansvaret”.

Som du ser ovan kan ansvaret variera. Att ta fram en arbetsmiljöplan variera beroende på vilken entreprenadform du väljer. Köper du enbart en sprängtjänst ligger det ansvaret på sprängentreprenören som då skall upprätta en sådan plan, något som alla Auktoriserade Bergsprängare erbjuder.

När du som privatperson utför ett byggnads- eller anläggningsarbete så intar du rollen som
byggherre. Det innebär att du har strikt ansvar för miljöskador, reglerade i Miljöbalken.
Detta innebär att du oavsett eget vållande är ansvarig för alla skador sprängentreprenören

kanske orsakar dina grannar och din omgivning. Dina grannar kan då rikta skadestånds-
anspråk antingen mot dig eller mot sprängentreprenören. Riktas kravet mot dig har du endast möjlighet att skicka det vidare om entreprenören varit vårdslös i sin yrkesutövning.
Har sprängaren följt de föreskrifter som finns och i övrigt agerat professionellt är denne
inte ansvarig för skadan.

Därför är det väldigt viktigt att du kontrollerar med ditt försäkringsbolag om ”Ansvarsförsäkring för dig som byggherre” ingår med automatik i din villaförsäkring eller om det går att tilläggsförsäkra. Möjligheten till försäkring skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen.

Om ditt försäkringsbolag inte erbjuder de försäkringar du behöver kan vi rekommendera
dig att kontakta IF Skadeförsäkring som erbjuder Byggherreansvarsförsäkring för alla sina
Villaförsäkringstagare.

Alternativet för dig som Privatperson/konsument är att skydda dig mot skadeståndskrav genom att låta sprängentreprenören överta ditt byggherreansvar genom ett skriftligt avtal och även teckna försäkring för det. Du har då möjlighet att skicka eventuella krav som riktas mot dig till sprängaren. Det är viktigt att du och sprängaren kommer överens omvem som tar ansvaret innan jobbet utförs. Den premie som sprängaren betalar för den
utökade försäkringen räknas in i offerten för utförandet av sprängningen.

När du skall välja entreprenör ta in offerter och referenser från flera företag, kontrollera att de har F-skattsedel och är momsregistrerade. Komplettera gärna med referenser och en kreditupplysning på det eller de företag du väljer.

Var noga med att kontrollera vad som ingår i offerten. Ingår riskanalys, avtäckning, besiktning, vibrationsmätning, borttransport av berget? Är du osäker ta hjälp av vår Checklista privat och gärna en kunnig person.

Räkna igenom kostnaden för bygget och lägg på lite extra för oförutsedda utgifter. Att ändra på någonting i en ritning är betydligt billigare än senare i processen. När det kommer till bergsprängning, är det svårt att ”limma ihop det igen” när det är sprängt, så satsa lite extra på bra utförande.

Avtal ska alltid vara skriftliga. Gå igenom avtalsförslaget noggrant. Känner du dig osäker ta gärna med hjälp av en jurist, byggkonsult eller annan expert. Avtalet kan innehålla krav på förskottsbetalningar vanligast är att betala för utfört arbete. Skriv in i avtalet när projektet ska vara klart. Ett vitesbelopp tex. per förseningsvecka motiverar till att hålla överenskomna tider. Slutbetala inte förrän allt arbete är utfört.

Bygger du på löpande räkning dvs betalar för alla kostnader plus ett avtalat arvode, kan kostnaderna lätt skena iväg. Normalt är fast pris eller löpande räkning med takpris att föredra. Ett vanligt undantag är markentreprenad och sprängning, eftersom det är svårt att veta exakt vad som finns i marken och hur berget ser ut.

christian castro

"Du kan skydda dig mot skadeståndskrav genom att teckna försäkring. Att skriva över
byggherreansvaret på sprängarentreprenören är fullt möjligt och försäkringsbart. Vi på If
samarbetar med BEF i dessa frågor. Kontakta gärna mig så berättar jag mer om hur en
bra försäkring kan skydda dig från obehagliga och kostsamma händelser."

christian.castro@if.se

Cristian Castro- IF